Inte inloggad. Logga in eller registrera dig.

Cykelfrågor Uppsala 2014Alla frågor från enkäten

Hej! Här är några frågor från Uppsala cykelförening till dig som är kandidat till kommun- eller landstingsvalen i Uppsala.

Vi har samlat några förslag från vår förening, från trafikforskare och från andra städer i Europa på hur vi kan göra trafiken i Uppsala och länet vänligare och effektivare med cykel. Håller du med?

Cykelns roll i staden

KL

Cykeln är på väg framåt i Europa. Till skillnad från bil (även elbilar) ger den inga trängselproblem, nästan inga partikelutsläpp, klarar klimatmålen, ger frihet åt barn och äldre och ger mer levande stadsmiljöer.

De flesta bilresor i landet är under 5 km, med en förare och utan större packning. Elcyklar, vikcyklar och lastcyklar har också gjort att cykeln har större möjligheter - till exempel går 51% av varutransporterna i Europa städer går att ställa om till lastcykel enligt EU-studie [cyclelogistics].

Sammanlagt tror vi att detta gör cykeln till en verklig möjlighet och det effektivaste alternativet för en stor del av resorna även i svenska städer.

Vad tror du?

Andel cykeltrafik

K

Uppsala tätort har idag ca 28% cykeltrafik (räknat på antal resor 2010 [rvu]). Nuvarande översiktsplan föreslår en minskning till 25% ...

Köpenhamn tätort har ca 40% och ökande, flera nederländska städer har över 50% [groningen].

Hur stor andel cykeltrafik ska Uppsala ha som mål i ÖP?
Under 25%
25-30%
30-40%
40-50%
50% eller mer
Visa alla 26 kommentarer

Kvar att göra

KL
Håller du med om att vägnätet för bil är i stort sett färdigbyggt, men nätet för cykel (både i och mellan städerna) har mycket kvar att bygga ut?
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 42 kommentarer

Bilfri innerstad

K

I en europeisk stad som Uppsala innebär obegränsad biltrafik dessvärre ofta problem för stadsmiljön, övriga trafikanter och de som verkligen behöver uträtta ärenden med bil.

Många motsvarande städer i Europa har begränsat biltrafiken i innerstaden - vanligen genom bilfri innerstad men med undantag för färdtjänst och (vid vissa tider) leveranser.

Ska vi ha en bilfri innerstad i Uppsala?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 26 kommentarer

Trängselavgifter

K
Ska vi ha trängselavgifter i Uppsala?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 29 kommentarer

P-avgift för minskad trängsel

K
Ska vi använda P-avgifter för att minska biltrafiken?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 24 kommentarer

30 km/h i stadsmiljö

K
Ska vi ha hastighetsbegränsning 30 km/h (med fartgupp och liknande vid behov) i stadstrafik där bil och cykel kör på samma väg?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 23 kommentarer

P-platser till cykelfiler

K
Är den en bra idé att ta ett antal bilparkeringar i city (vanliga, inte rutor för rörelsehindrade) och göra om till cykelparkering eller cykelfiler?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 21 kommentarer

Ny bebyggelse i Ulleråker

KL

Uppsala planerar ett nytt bostadsområde vid Ulleråker. Ett förslag från miljörörelsen är att bygga bara ett fåtal parkeringar för bil som placeras vid utkanten av området, och att inte ha genomfartstrafik för motorfordon.

I stället ska det finnas gott om cykelparkeringar inomhus, lastcyklar att låna och att huvudvägar i området ska vara cykelvägarna.

Ska den nya bebyggelsen i Ulleråker göras bilfri?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 38 kommentarer

Bilbro vid Ultuna

K
Ska vi bygga en bro för motortrafik över Fyrisån i höjd med Ultuna?
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 20 kommentarer

Externhandel

KL
Ska vi bygga ytterligare externhandel i Uppsala?
Ja, inga större restriktioner
Ja, om de har en hög P-avgift för bil
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 26 kommentarer

Min vision av uppsala

KL
Vilken vision håller du bäst med om? (kommentera gärna)
Cykel och kollektivtrafik I mitt Uppsala behöver de flesta inte använda bil i staden. Det går att nå målpunkter med bil för färdtjänst och speciella transporter, men bilar dominerar inte alls trafiken eller gaturummet. Detta gör det extra enkelt att välja cykel för trafikanter i alla åldrar. De flesta resor görs med cykel, till fots eller med kollektivtrafik.
Bil, buss och cykel I mitt Uppsala färdas både bilar och cyklar. Vi har byggt separata cykelvägar och underfarter på mängder av ställen så att man ska kunna cykla mellan alla stadsdelar på något sätt. Fokus på cykelnätet är att det ska vara tryggt.
Inga restriktioner I mitt Uppsala får man köra utan restriktioner. Det är också möjligt att använda cykel på många resor till skola och universitet, och vi har flera områden där man kan cykla på fritiden.
Visa alla 20 kommentarer

Satsa på cykel

KL

I Sverige står cykel för 10% av resorna, men får bara 1% av anslagen.

Med ordentliga cykelsatsningar är vi övertygade om att många av städernas trafikproblem lösas - och på ett mycket hållbarare sätt än att bygga ut kapaciteten för motorfordon. För priset av en mil motorväg kan man få 50 mil cykelväg [ny teknik]. Nästan alla cykelprojekt är samhällsekonomiskt lönsammare än bilprojekt [cykelfrämjandet].

Supercykelvägar

K

Med supercykelväg menar vi en cykelväg som har hög standard på beläggning, skyltning och belysning som tillåter hastigheter på 30-40 km/h.

Den är också utan onödiga omvägar, är separerad från gående där det behövs och - inte minst - har företräde mot korsande vanliga vägar. Trafiksignaler är få, och de som finns släpper före cykel.

Ska Uppsala bygga ett sammanhängande nät av sådana supercykelvägar?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 16 kommentarer

Cykelnät mellan städerna

KL

I Tyskland, Nederländerna och Danmark tar inte cykelvägen slut vid stadsgränsen. Där går det att ta sig mellan många städer utan att behöva utsättas för biltrafik i någon större mängd.

Ska vi inom mandatperioden börja på ett nät av cykelvägar mellan tätorterna i länet och grannlänen?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 28 kommentarer

Cykel till kransorterna

KL
Ska Uppsala/Trafikverket inom mandatperioden bygga cykelvägar i alla fall till kransorterna (Björklinge, Bälinge, Vattholma, Almunge osv)?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 20 kommentarer

Uppsalas budget för cykel

K

Kommunerna är de som investerar mest medel för cykel. Uppsala har 2014 budgeterat ca 63 Mkr per år för rena cykelinvesteringar 2014, och ca 75 Mkr för åtgärder för i första hand bil [ive].

Jämförelsen förbättas något av att inga av de dyra motorleder eller bilbroar som skissats på [öp] finns med under 2014.

Hur mycket pengar ska Uppsala kommun satsa ungefär på cykel?
Mindre än idag
Ungefär lika mycket som idag
Mer än på bil i alla fall
Flera gånger mer än idag
Visa alla 19 kommentarer

Cykel i Länstransportplanen

KL

Landstinget och kommunerna bestämmer hur statliga pengar för infrastruktur ska användas i Länstransportplanen. Ledord har varit hållbarhet och klimat. Ändå har hittills mycket av budgeten gått till stora vägprojekt för biltrafik.

Just nu satsas 21 miljoner per år fördelat på kommuner i hela länet på cykling (en ökning från 12 miljoner per år i förra planen) [svenskcykling]. Totalt satsas ungefär 160 miljoner per år.

Hur mycket ska vi satsa på cykel i Länstransportplanen?
Mindre än idag
Ungefär lika mycket som idag
Mer än idag
Flera gånger mer än idag
Visa alla 19 kommentarer

Cykelparkering

KL

Att kunna parkera sin cykel och veta att den står kvar är viktigt för att medborgare ska våga välja cykel - särskilt för att våga välja finare cyklar som gör pending på längre sträckor möjligt.

P-norm för bil

K

En P-norm för bilparkering innebär att fastighetsägare måste hålla med ett antal bilparkeringar. Detta gör bostäder dyrare / mer platskrävande. Vi menar att P-norm för bil också gör bilresande till norm.

Ska Uppsala kommun ha en P-norm för bilparkering?
Ja
Ja, men betydligt lägre än idag
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 19 kommentarer

P-norm för cykel

K

Ett alternativ till P-norm för bil är att kräva att det ska finnas tillräckligt med cykelparkering inomhus vid nybygge av bostäder.

Ska Uppsala kommun ha en P-norm för cykelparkering inomhus?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 13 kommentarer

Parkering för lastcyklar

K

Lastcyklar och cyklar med kärra (för barn eller gods) blir allt fler. De tar mindre plats än en bil, men är ofta längre än en vanlig cykel.

Ska större cykelparkeringar också ha några platser för lastcyklar?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 11 kommentarer

Parkering vid resecentrum

K
Ska vi få klart cykelparkering inomhus vid resecentrum inom mandatperioden?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 16 kommentarer

Cykelvänliga arbetsplatser

KL
Ska det finnas stöld- och regnsäker cykelparkering plus dusch (för långpendlare) på större arbetsplatser?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 35 kommentarer

Information och "mjuka satsningar"

KL

Mobilitetskontor

K

Att få fler anställda att cykla är ofta en vinst både arbetsplatsen, kommunen och den anställde. Ett mobilitetskontor hjälper medborgare, organisationer och företag med hur man kan resa miljövänligt.

Ska Uppsala Kommun inrätta ett mobilitetskontor?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 12 kommentarer

Lastcykelpool

K

En lastcykelpool är ungefär som en bilpool - det finns lastcyklar av olika storlek att låna för den som behöver åka och handla, hämta någon på stationen eller ta med barnen på en utflykt.

UCF driver sen juni 2014 en lastcykelpool med startbidrag från Trafikverket, men fler aktörer är naturligtvis också välkommet.

Ska Uppsala Kommun stödja cykelpooler i staden?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 14 kommentarer

Cykelkök

K

Ett "cykelkök" är en föreningslokal där det finns plats för cykelreparationer och cykeldelar, och där människor träffas och kan lära sig ta hand om sin cykel av mer erfarna cyklister. Cykelkök kan vara en bra väg in i tekniska sysslor för grupper som är underrepresenterade, och ett sätt att driva projekt mellan grupper av olika social bakgrund.

Ska Uppsala kommun stödja ett cykelkök?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 17 kommentarer

Turism

KL
Ska vi satsa lika mycket på cykelturister som bilturister (till exempel genom att cykelvägar finns med på vanliga översiktskartor)?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 13 kommentarer

Öppna geodata

KL

De bästa cykelkartor och cykel-appar som finns idag är ofta gjorda genom ideella projekt, bland annat Open Streetmap - kartornas Wikipedia.

De skulle kunna förbättras om de geodata (listor med vägars beläggning, trafikmängd, fastigheter ...) kommuner och Trafikverket har får användas.

Ska kommuner, Trafikverket och andra myndigheter lämna ut geodata så de kan användas i Open Steetmap och liknande projekt?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 18 kommentarer

Cykel på tåg

L

Cykel + tåg är en kombination som ger snabba resor med möjlighet att nå alla målpunkter. I Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna och många andra länder är det självklart. Vanligt pris 40 kr på regionaltåg och 100 kr på fjärrtågen - det senare inklusive bokad plats.

Cykel på UL

L

I Uppsala län kan man ta med cykel på UL-tåg och UL-bussar. Det är bra! Det är dock av oklara skäl formellt begränsat till april-oktober.

Ska det gå att ta cykel på UL-tåg/bussar året runt?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 16 kommentarer

Boka cykelplats

L
Cyklar medtages i mån av plats. Ska det gå att boka platsbiljett för cykel så man vet att den kommer med?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 15 kommentarer

Cykeltrafik utanför städerna

KL

Med en modern cykel är 30-40 km/h fullt möjligt, och resor på 20 km eller mer inget märkvärdigt. Trots att nollvisionen säger något helt annat behandlas cyklister på allmän väg illa.

Ett särskilt problem är när vägar byggs om till 2+1-vägar (som på bilden) - det blir snabbare och säkrare för bilisterna, men gör vägen både otrevlig och farlig att cykla på.

Lika rättighet färdas säkert

KL
Ska cyklister ha lika stor rätt som bilister att färdas säkert på allmän väg (med undantag av motorvägar såklart)?
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 27 kommentarer

Trafikverkets ansvar

KL

Staten ansvarar genom Trafikverket för vägarna mellan städerna, inklusive cykeltrafik på dessa. Trafikverket hävdar att ansvar för cykeltrafik är en kommunal angelägenhet.

Ska Trafikverket ta samma ansvar för cykel mellan tätorter som för bil?
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 16 kommentarer

Alternativ vid 2+1-väg

KL
När man bygger 2+1-vägar, ska det alltid finnas alternativ väg för cyklister?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 19 kommentarer

Vägvisning vid cykelförbud

KL
När man skyltar cykelförbud på en väg, ska det finnas vägvisning hur cyklister i stället ska köra?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Kanske kommentera gärna
Nej
Visa alla 19 kommentarer