Inte inloggad. Logga in eller registrera dig.

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014Alla frågor från enkäten

Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till dig som kandiderar till riksdagen i höst.

Vi har samlat några förslag från trafikforskare, våra föreningar och från andra städer i Europa om hur vi kan göra trafiken vänligare och effektivare med hjälp av cykel. Håller du med?

Cykelns roll i samhället

R

Cykeln är på väg framåt i Europa. Till skillnad från bil (även elbilar) ger den inga trängselproblem, nästan inga partikelutsläpp från däck, klarar klimatmålen och leder vanligen till mycket mer levande stadsmiljöer. Cykel är också ett betydligt säkrare sätt att färdas - en cyklist orsakar sällan skada på andra medtrafikanter.

De flesta bilresor i landet är under 5 km, med en förare och utan större packning. Elcyklar, vikcyklar och lastcyklar har också gjort att cykeln har större möjligheter - till exempel går 51% av varutransporterna i Europa städer går att ställa om till lastcykel enligt EU-studie [cyclelogistics].

Sammanlagt tror vi att detta gör cykeln till en verklig möjlighet för en stor del av resorna även i svenska städer, och på ett sätt som inga andra klarar både miljö, tillgänglighet, barn- och äldreperspektiv och samhällsekonomisk lönsamhet.

Vad tror ni?

Andel cykeltrafik

R

Cykel står för ungefär 10% av alla resor i Sverige idag. Nederländerna har 26% cykelandel, och Danmark 19% mätt år 2009 [fietsberaad].

Svenska städer ligger på 10-25% andel cykel. Köpenhamn tätort har ca 40% och ökande, flera nederländska städer har över 50% [groningen].

Hur stor andel cykeltrafik är önskvärt i Sverige?
Under 10%
10-15%
15-20%
Över 20%
Visa alla 173 kommentarer

Kvar att göra

R
Håller du med om att "vägnätet för bil är i stort sett färdigbyggt, men nätet för cykel (både i och mellan städerna) har mycket kvar att bygga ut"
Ja
Nej
Visa alla 173 kommentarer

Cykel i transportplaneringen

R
Bör man lyfta upp cykel och cykelliknande fordon till samma nivå i den statliga transportplanen som de fyra nuvarande transportslagen (bil, tåg, sjöfart, flyg)?
Ja
Nej
Visa alla 99 kommentarer

Förbifart Stockholm

R

"Förbifart" Stockholm har kritiserats för att öka bilberoendet, förhindra behövlig utbyggnad av kollektivtrafiken, förhindra att klimatmålen uppnås [riksrevisionen] och att sakna samhällsekonomisk lönsamhet [kth].

Ska Förbifart Stockholm byggas?
Ja
Nej
Visa alla 111 kommentarer

Satsa på cykel

R

I Sverige står cykel för 10% av resorna, men får bara 1% av anslagen.

Med ordentliga cykelsatsningar kan många av städernas trafikproblem lösas - och på ett mycket hållbarare sätt än att bygga ut kapaciteten för motorfordon. För priset av en mil motorväg kan man få 50 mil cykelväg [ny teknik]. Nästan alla cykelprojekt är samhällsekonomiskt lönsammare än bilprojekt [cykelfrämjandet].

Statlig fond för cykelsatsningar

R
Bör staten inrätta en fond för cykelsatsningar som kommuner kan söka medel ur för att finansiera förbättring av cykelinfrastrukturen?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Nej
Visa alla 141 kommentarer

Statens budget för cykel

R
Hur anser du att kommande statliga medel för infrastruktur bör fördelas - hur mycket pengar ska satsas på cykel jämfört med bil?
Mer för bil
Mer för bil, men i alla fall 10% till cykel
Ungefär lika mycket
Mer för cykel
Visa alla 169 kommentarer

Medel för teknikutveckling

R
Ska teknik- och forskningspengar för fordonsutveckling gå minst lika mycket till utveckling av cykelfordon (elcyklar, velomobiler, mer praktiska vardagscyklar, smartare stöldskydd och parkering osv) som motorfordon?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Nej
Visa alla 150 kommentarer

Miljöbilspremie

R

Staten har i olika omgångar delat ut "miljöbilspremie" för att uppmuntra köp av miljövänligare bilar. Premien innebär också subvention av bilåkning gentemot till exempel tågbiljetter eller cykel.

Många nya cykeltyper ersätter i praktiken bil för många resor - till exempel velomobiler [velomobiel] och lastcyklar [cyklamedlastcykel].

Ska det vara möjligt att få "miljöbilspremie" även för dyrare pendlar- och lastcyklar?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Nej
Visa alla 126 kommentarer

Säkra tunga fordon

R

Många tunga fordon (lastbilar och bussar) har en "död vinkel" där de inte ser trafikanter bredvid. Detta har lett till flera olyckor där cyklister blivit omkörda av lastbilar och sedan påkörda när lastbilen svänger höger.

EU-förslag finns att kräva hyttfönster / kameror så de har uppsikt.

Ska vi ställa krav att tunga fordon inte har en farlig "död vinkel"?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Nej
Nej, inte på alla tunga fordon men på bussar
Visa alla 75 kommentarer

Supercykelvägar

R

Med supercykelväg menar vi en cykelväg som har hög standard på beläggning, skyltning och belysning som tillåter hastigheter på 30-40 km/h.

Den är också utan onödiga omvägar, är separerad från gående där det behövs och - inte minst - har företräde mot korsande vanliga vägar. Trafiksignaler är få, och de som finns släpper före cykel.

Ska vi satsa på supercykelvägar i landets större städer?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Nej
Visa alla 81 kommentarer

Cykelnät mellan städerna

R

I Tyskland, Nederländerna och Danmark tar inte cykelvägen slut vid stadsgränsen. Där går det att ta sig mellan många städer utan att behöva utsättas för biltrafik i någon större mängd. Och många använder intercity-cykelvägarna, både vardagscyklister, turister och motionärer.

Ska vi inom mandatperioden börja bygga ett nät av cykelvägar mellan landets städer, i alla fall i de mer tätbebyggda delarna?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Nej
Visa alla 92 kommentarer

Cykelvägar längs stambanorna

R
Om servicevägar längs med stambanor ska nyttjas som cykelbanor, bör detta finansieras genom avsatta medel för cykelsatsningar?
Helt
Delvis ungefär hälften cykel- och järnvägspengar
Knappt alls mest järnvägspengar - cykelpengar bara till anslutningar osv
Visa alla 84 kommentarer

Bestämma själv om trängselavgifter

R
Ska kommuner själv få bestämma om införande av trängselavgifter och vad pengarna ska användas till?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Nej
Visa alla 65 kommentarer

Cykel på tåg

R

Cykel + tåg är en kombination som ger snabba resor med möjlighet att nå alla målpunkter. I Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna och många andra länder är det självklart. Vanligt pris 40 kr på regionaltåg och 100 kr på fjärrtågen - det senare inklusive bokad plats.

”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer” säger att järnvägsbolagen ska ta med cykel ombord, men blev dessvärre så urvattnad att den inte är effektiv. [eu]

Lagstifta om cykel på tåg

R
Tänker du rösta för att via lag ställa krav på operatörer att ta med cykel på tåg ungefär enligt ovan?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Nej
Nej, men kommer kräva det via ägardirektiv till SJ
Visa alla 89 kommentarer

Cykeltrafik utanför städerna

R

Med en modern cykel är 30-40 km/h fullt möjligt, och resor på 20 km eller mer inget märkvärdigt. Trots att nollvisionen säger något helt annat behandlas cyklister på allmän väg styvmoderligt.

Ett särskilt problem är när vägar byggs om till 2+1-vägar (som på bilden) - det blir snabbare och säkrare för bilisterna, men gör vägen både otrevlig och farlig att cykla på.

Lika rättighet färdas säkert

R
Stödjer du principen att cyklister har lika stor rätt som bilister att färdas säkert på allmän väg (med undantag av motorvägar såklart)?
Ja
Nej
Visa alla 73 kommentarer

Trafikverkets ansvar

R

Staten ansvarar genom Trafikverket för vägarna mellan städerna, inklusive cykeltrafik på dessa. Trafikverket hävdar att ansvar för cykeltrafik är en kommunal angelägenhet.

Anser du att Trafikverket aktivt bör ta samma ansvar för cykeltrafik mellan tätorter som för biltrafik?
Ja
Nej
Visa alla 43 kommentarer

Alternativ vid 2+1-väg

R
När man bygger 2+1-vägar, ska det ställas krav (som vid motorvägsbyggen) att det finns alternativ väg för cyklister, gående, traktorförare osv?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Nej
Visa alla 50 kommentarer

Vägvisning vid cykelförbud

R
När man skyltar cykelförbud på en väg, ska det ställas krav att visa hur cyklister i stället ska köra?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Nej
Visa alla 39 kommentarer

Storleken på lastbilar

R

Sverige tillåter längre och tyngre lastbilar (60 ton) än EU (40 ton), som i sin tur har tyngre än USA (36 ton), och förslag finns om ännu längre lastbilar (80 ton) [trafa].

Större lastbilar är effektivt för lastbilsägaren, men sliter mycket på vägarna och innebär att järnvägstrafik flyttas till väg - och därmed mer klimatutsläpp totalt. Och naturligtvis mer trängsel och risker för cyklister (och bilister) på vägarna.

Hur stora lastbilar ska vi tillåta i Sverige?
Mindre än idag
Lika stora som idag
Större än idag
Visa alla 104 kommentarer

Lagar för cykel

R

Cyklister hänvisas enligt lagen till att använda cykelväg eller gång/cykelväg när sådan finns bredvid väg. I många fall är det farligare (både för cyklisten och gående) att köra på G/C-vägen i stället för vägen - dessa cykelvägar är sällan gjorda med samma kvalitet som vägen, och kan ha farliga hinder som aldrig skulle förekomma på väg.

Ett annat problem är att cykelvägar inte anses som "väg". Det är ett problem i planeringen, men också för framkomligheten då cyklister har väjningsplikt när cykelväg korsar en vanlig väg.

Cykelväg räknas som väg

R
Ska cykelvägar få samma juridiska status som vanliga vägar - till exempel om väjningsplikt när det inte står skyltat annat?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Nej
Visa alla 56 kommentarer

Cykelöverfarter

R
Bör en upphöjd cykelöverfart per automatik ge väjningsplikt för korsande trafik?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Nej
Visa alla 47 kommentarer

Cykelhuvudleder

R

Ska det finnas möjlighet att ordna "cykelhuvudleder" som är huvudled mot övriga vägar - inklusive vägar för biltrafik?

Ja, och kommer driva frågan
Ja
Nej
Visa alla 47 kommentarer

Välja själv

R

Om tanken med separata cykelvägar är cyklistens bästa kan man anse att det bör vara upp till cyklisten att avgöra om hen vill använda dem ...

Ska cyklister (kanske över en viss åldersgräns) få välja själv om de vill köra på parallell cykelväg eller ordinarie väg?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Ja, om de kör snabbare än cykelvägen passar för
Nej
Visa alla 77 kommentarer

Bilavdrag till milavdrag

R
Ska skatteavdraget för bilresor till arbetet ersättas med ett milavdrag, lika stort för cykel och kollektivtrafik som för bil?
Ja, och kommer driva frågan
Ja
Nej
Nej, men det bör avskaffas
Visa alla 96 kommentarer